Travian: Legends Forum

📝 Cập nhật các Điều khoản & Điều kiện Chung 📝

Chúng tôi mới sửa đổi các Điều khoản & Điều kiện Chung cho phù hợp với tình hình pháp lý và luật định hiện tại cũng như phạm vi các dịch vụ mà Travian Games hiện đang cung cấp. Có thể tham khảo thêm thông tin tại đây. ➡️ LINK