[NO] T 4.4 Changelog

 • Konto

  • Sletting av konto skal nå fungere igjen (stanset på 00:00:0? av og til)
  • Landsbynavn: Feil ved endring av landsbynavn via skiltet i spillet (kunne gi lengre navn enn 20 tegn). Fikset
  • Ventetid for å slette konto etter at du har kjøpt gull. Goodwill-gull ble regnet som kjøpt gull. Fikset


  Allianse

  • Intern allianseoversikt: [nyheter] viste ikke interne alliansenyheter. Fikset.
  • Forum: Intern serverfeil når man la inn for lang post. Begrensning satt til 20.000 tegn per post.


  Artefakt

  • Raskere tropper: Visning av reisetid før man klikke "ok" andre gangen ble ikke påvirket av artefakten. Fikset.
  • Mindre kornforbruk: Skal artefaktene fungere for forsterkninger i oaser? Ja, men visningen i samlingsplassen er feil. Fikset.
  • advarsel i profilen til natarene når man klikker på artefakt-landsbyer. Fikset.


  Auksjon

  • Om bud ble lagt inn i siste sekund før auksjonen ble avsluttet hendte det at man likevel ikke vant auksjonen. Fikset.


  Rapporter

  • Gamle rapporter ble ikke slettet. Fikset
  • Angriper kunne se om forsvarende tropper var fra en annen landsby selv om både forsvarer og forsterkningene var fra samme stamme (tropper fra samme stamme vises tilsvarende som i T3). Fikset.
  • Angrep mot oaser viste "Unnvikelse var ikke aktivert, og dermed kunne ikke troppene dine flykte!". Endret til "Unnvikelse er kun mulig i hovedstaden, og dermed kunne ikke troppene dine flykte!".
  • Angrep mot en uutforsket oase hadde feil tittel. Fikset.
  • Overlevende og drepte tropper ble avrundet samme vei slik at det blir totalt en for mye dersom tapet var nøyaktig x.5. Fikset.
  • emne i melding var "[?]" i stedet for "uutforsket oase" dersom du angrep en oase under fredstid. Fikset.
  • Handel mellom forskjellige allianser. Linken gikk kun til egen allianse uansett. Fikset.
  • Musepeker-tips over "Forsterkningene i xxxx ble angrepet" viste feil. Fikset.
  • Erfarings-/angreps-/forsvarspoeng passer rapporten nå


  Svarteliste

  • IGM svarteliste kunne lures ved å bruke BB-koder. Fikset.
  • IGM: Popup med "bad word" ble ikke vist i Opera. Fikset.


  Nettleser IE

  • Auksjon: Endret mengde gjenstander ble ignorert om man trykket enter på tastaturet i stedet for "ok"-knappen. Fikset.
  • Nettleser IE: i forumposter vises allianse ved siden av helten i stedet for nedenfor. Fikset.


  Bygninger

  • Markedsplassen: handelsruter gikk av og til to ganger. Fikset.
  • Markedsplassen: Etter å ha brukt "backspace" i hvilket som helst tekstfelt for ressurs og så klikke hurtiglinken for ressurs virket første klikket fint, mens neste klikk la inn makskapasitet til alle handelsmenn i stedet for bare en. Fikset.
  • Markedsplassen: Sending av ressurser til en landsby med omlyd i navnet ble av og til tolket feil og sendingen gikk til feil landsby. Fikset.
  • Samlingsplassen: Ved å klikke "Vis alle" forsvant alle troppebevegelser. Fikset.
  • Samlingsplassen: Tidtaker på returnerende tropper virket ikke. Fikset.
  • Samlingsplassen: Plyndreliste: sorteringen endret seg når listen ble editert. Fikset.
  • Samlingsplassen: Funksjonsmessige endringer og optimaliseringer. Se nederst for detaljer.


  Helten

  • Musepeker-tips viste negativt tall dersom man var på nivå 99 og holdt musepekeren over grafen for erfaringspoeng (som viser hvor mye man trenger til neste nivå). Fikset.
  • Bandasjer: distribusjonen på regenererte tropper ble av og til feil. Fikset.
  • Bandasjer: Melding om at 0 bandasjer ble brukt for å regenerere 0 tropper når helten hadde 1 bandasje. Fikset.
  • Gladiatorhjelm: denne kunne gi kulturpoeng selv i det grå området til natarene. Fikset.
  • Skriftruller og kunstverk: Informasjonsboksen for hvordan du bruker gjenstanden ble vist når du flyttet gjenstanden internt i inventaret ditt. Fikset.


  Kampsystem

  • Kapasiteten i Hemmelig jordkjeller ble ikke rekalkulert ved overtagelse fra en større spiller (Eks. galler overtar en landsby fra Natarene). Fikset.


  Kart

  • defekte bildefiler ble ikke gjenkjent og automatisk opprettet på nytt. Fikset.


  Design

  • Auksjoner: Når du åpnet auksjonssiden var ikke fliken "by" markert aktiv. Fikset
  • Supportskjema: answers-ikonet (spørsmålstegnet) var plassert feil. Fikset.
  • Tekst: "Okkupert oase" hadde liten/stor forbokstav på feil steder. Fikset.


  Medaljer

  • "Gloria"-medaljen var ikke synlig for andre spillere. Fikset.


  Natarene

  • Små natarlandsbyer ble ikke bygget opp på korrekt vis. Varehus/silo-kapasitet ble ignorert. Fikset.
  • Ressursproduksjonen ble ikke rekalkulert umiddelbart etter at en landsby ble en liten Natarlandsby. Fikset.


  Natur

  • Naturtroppene ble ikke vist når man så på ressursfeltene dersom ingen andre tropper var i samme landsby/tilhørende oaser. Fikset.


  Oppgave

  • "Enter"-knappen på tastaturet virket ikke. Fikset.
  • Oppgave 3: Under utførelse av oppgaven endret ikke byggetidene i byggekøen seg på korrekt vis dersom man startet byggingen av samlingsplassen og så begynte å bygge/oppgradere noe annet samtidig. Fikset.


  Automatisk regelbeskyttelse

  • En sitter kunne ikke se auksjonene til den han satt for selv etter at sitter-forholdet ble avsluttet. Fikset.  Ny samlingsplass:

  Tropper i samlingsplassen filtreres nå på kategori. Følgende filter finnes:

  • Ufiltrert
   Alle tropper vises som før endringen, med unntak at av kun 10 linjer vises per kategori. Dersom det er flere bevegelser enn 10 per kategori vil knappen "vis alle" bli synlig. Klikker du på denne knappen aktiveres det tilhørende filteret.
  • Innkommende tropper
   Alle innkommende tropper vises.
  • Tropper i denne landsbyen
   Alle tropper plassert i denna landsbyen vises, sortert på spiller og landsby. Disse troppene kan bestå av:
   - egne tropper og forsterkninger plassert i denne landsbyten
   - andre sine tropper plassert i denne landsbyen
   - forsterkninger i oaser tilhørende denne landsbyen
  • Utgående tropper
   Alle utgående tropper vises.
  • Tropper i andre landsbyer
   Alle tropper trent i denne landsbyen og som nå er et annet sted. Disse troppene kan bestå av:
   - egne tropper i andre landsbyer
   - egne tropper i oaser tilhørende denne landsbyen
   - egne tropper i oaser tilhørende andre landsbyer
   - egne tropper fanget i andre landsbyer


  Opp til 10 linjer vil vises mens et filter er aktivt. Dersom det er mer enn 10 bevegelser innenfor en kategori vil knapper for sidebytte vises.

  Knappene "Frigi", "Løslate", "Trekk tilbake" og "Slett" endres tilbake til linker for å gjøre det enklere å åpne disse sidene i et nytt vindu. Etterspurt funksjon fra spillere.  I tilfelle oversettelsesfeil legges engelsk tekst inn her:


  Account

  • Account deletion sometimes doesn’t work: fixed
  • village name: village name can be longer than 20 characters, when renaming a village via the road sign (at the tree in dorf1.php): fixed
  • waiting time before you can delete your account after you bought gold: good will gold counts as bought gold: fixed


  Alliance

  • Internal ally overview: [news] also shows not ally internal news: fixed
  • Forum: Internal server error when sending a too long post. Text limit of 20000 characters per post implemented.


  Artefact

  • Faster troops: When sending troops before clicking "ok" last time, the shown travel time is not influenced by the artefact: fixed
  • Less crop consumption: Shall the crop artifact also work for reinforcement in oases? Yes. And it does, but the displayed consumption in rally point is wrong: fixed
  • warning message in natars profile when clicking artifact villages: fixed


  Auction

  • If you bid the highest bid 1 second before the auction ends, then it happens that you don’t win the auction: fixed


  Report

  • Old reports are not deleted: fixed
  • Attacker can see if the defending troops were reinforcement from other villages or not, if the tribe of defender and reinforcer is same (troops of same tribe are merged same way as in T3): fixed
  • Attacks on oases show "no evasion, because evasion is not active". Changed, now it shows "no evasion, because it's no capital".
  • Attacks to "unoccupied oasis" have the title attack to "abandoned valley": fixed
  • surviving and killed troops are both rounded same way, so there is one killed troop to much shown, if the loss is exactly X.5: fixed
  • subject is "[?]" instead of "unoccupied oasis", if you attack an unoccupied oasis during ceasefire: fixed
  • Trade between different alliances: Link to alliance always refers to your own alliance: fixed
  • Tooltip (MouseOver) of "Reinforcement in xxxx was attacked" shows "lost as attacker": fixed
  • XP-/Off-/Def points fit the report now


  Blacklist

  • IGM Blacklisting can be tricked by BB-Tags: fixed
  • IGMs: Popup with the "bad word" is not shown in Opera: fixed


  Browser IE

  • Auction: When creating an auction the changed amount of items is ignored if you hit the return key instead of using the "ok" button: fixed
  • Browser IE: in forum posts the alliance is shown next to the hero instead of beneath the hero: fixed


  Buildings

  • Market: Trade route: trade routes run twice: fixed
  • Market: Link for resources: After you used the backspace key in any resource input field and then use the resource quick link, first click works fine but second click adds the maximal capacity of all merchants instead of one merchant: fixed
  • Market: sending resources: Umlauts are interpreted wrong, which causes that you might send resources to a different village: fixed
  • Rally point: When clicking "Show All" all troop movements disappear: fixed
  • Rally point: Counter for returning time of troops doesn’t work: fixed
  • Rally point: Farm list: list order changes when editing the list: fixed
  • Rally point: Structure changed for optimizing. Details see below.


  Hero

  • Tooltip (MouseOver) for level bar shows a negative amount of experience point needed for next level, if hero is level 99: fixed
  • Bandages: distribution on regenerated troops is sometimes wrong: fixed
  • Bandages: 0 bandages are used to regenerate 0 troops if use equipped the hero with 1 bandage: fixed
  • Helmet of the Gladiator: you can create culture points with this helmet in a village that is located in the natars zone: fixed
  • Scrolls and Artworks: Infobox for using an item appears when you move this items within your inventory: fixed


  Fight system

  • Cranny capacity is not recalculated when conquering a village from a bigger player (e.g. a Gaul conquers a village from Natars): fixed


  Map

  • defect image files are not recognized and regenerated automatically: fixed


  Layout

  • Auctions: When you open the auctions page the tab "bid" is not marked as active: fixed
  • Support form: answers icon (that question mark) is misplaced: fixed
  • Text: "Occupied oasis" is written wrong in some places (with a capital letter or with a small letter): fixed


  Medals

  • Gloria Medal is not shown if another player looks in your profile: fixed


  Natars

  • Small Natars villages are not built up correctly. Warehouse/granary capacity is ignored: fixed
  • Production is not recalculated instantly when a village becomes a small Natars village: fixed


  Nature

  • Nature troops are not shown in dorf1.php if there are no other troops supplied by this village: fixed


  Task

  • return key doesn’t work: fixed
  • Task 3: When solving the quest the construction times in building queue are not recalculated correctly, if you start the construction of the rally point and then also start to build/upgrade something: fixed


  Rule protection

  • Sitter : Auctions : sit player can’t see the auctions of his sitter even when he already kicked this Sitter: fixed  The new rally point:

  Troops in rally point are filtered by category. There are following filters:{LIST=1][*]Unfiltered
  All troops are shown as before the change. But there are only 10 troop lines per category shown. If more than 10 troop lines in one category are used, then the link "show all" is shown. Clicking this link activates the corresponding filter.
  [*]Incoming troops
  All incoming troops are shown.
  [*]Troops in this village
  All troops which are located in this village are shown ordered by player and village. Those troops are:
  - own and reinforcing troops located in this village
  - foreign troops that are trapped in this village
  - reinforcement in oases that belongs to this village
  [*]Outgoing troops
  All outgoing troops are shown.
  [*]Troops in other villages
  All troops which were trained in this village and which are currently located somewhere else. Those troops are:
  - own troops in other villages
  - own troops in oases of this village
  - own troops in oases of other villages
  - own troops trapped in other villages
  [/LIST]
  When a filter is active there are up to 10 troop lines shown. If there are more than 10 troop lines needed in one category then a paginator is shown, that allows you to switch to the other troop lines.

  The buttons "free", "release", "draw back" and "kill" are changed into links again to make it easier to open those sites in a new tab. Players asked for that.
  Spørsmål/kommentarer kan legges inn i følgende tråd:
  http://forum.travian.no/showth…er-til-changelog-Mephisto

  Post was edited 1 time, last by Perrin Aybara: Link til spørsmål/kommentarer ().

 • Ekstra punkt på Natarene

  • En Natar-landsby må beregnes å ha 500 innbyggere når man sender angrep mot den. Dette er tilsvarende som oaser og kan være viktig i forhold til kampsimuleringer.
   Merk at tilsvarende beregning for angriper er IKKE begrenset til landsbyen. Der vil fortsatt kontostørrelsen være avgjørende faktor.
 • Denne oppdateringen er gjeldende fra 31.10.2011 på alle T4-servere i Norge.

 • Grafikk og design

  • Opera: RTL-text (Høyre til venstre) ble ikke vist skikkelig - fikset
  • Opera: Feil design på notatblokk - fikset
  • IE6: RTL-manual og IGM-feil - fikset
  • IE6: Fikset flere designproblem
  • RTL: skattkammer-fliken var for kort - fikset
  • Safari/Mac: feil størrelse på bakgrunnsbilde - fikset
  • Safari: Plyndringsliste ødela sidedesign - fikset
  • linjeskift i Stor Stall - fikset
  • designfeil i linkliste - fikset
  • fikset design i rapporter
   -bonus-symbol tilbake på rett sted
   -link til okkupert oase er nå korrigert
   -design i speiderrapportert korrigert, ingen linjeskift
  • lagt til mer grafikk for Verdens Underverk


  Helt og auksjoner

  • Design fikset i rapportene fra eventyr, samt korrigert overskrift


  Rapporter

  • Opera: det er nå mulig å slette rapporter ved å bruke "ENTER"-tasten også
  • manglende bilder av tropper i RTL korrigert
  • marker rapporter lest vha. ikon


  Spillmekanikk

  • Ikke mulig å motta belønning for to oppdrag samtidig - fikset
  • Natarene har for mange tropper i VU-landsby - fikset
  • Korrigert mesterbyggeren/fullstendig omprogrammert


  Plus, Support og betaling

  • Musepekerhint i menyen til "Fullfør bygning umiddelbart" er korrigert
  • PLUS OSS åpnes i nytt vindu
  • Tydeligere feilmeldinger ved registrering


  Annet

  • Invertert komma ble vist som unicode i landsbylisten - fikset
  • Riv ned bygning-funksjonen sjekker nå på forhånd om det allerede er en rivning på gang
  • Beste klatrer-statistikken viste for mange nivå - fikset
  • Feil feilmelding ble vist dersom varehuset var for lite - fikset
  • Nytt: Forenklet og raskere registreringsprosess  Vi har foreløpig ingen informasjon om dato for når denne oppdateringen vil komme.

 • Denne oppdateringen vil rulles ut den 22.12.11 ca. klokken 11 og vil medføre 30-60 minutters nedetid.

 • Oppdatering:
  Følgende fikser vil bli lagt inn i løpet av 05.01.2012:
  - Registrering: noen kontoer er blitt opprettet med to landsbyer. Dette skal nå være fikset
  - Kart: visse landsbyer har ikke vært synlige. Dette skal nå være fikset
  - Mesterbygger: har hatt problemer med å bygge automatisk. Dette skal nå være fikset
  - Statistikk: feil rang til spillere som har aktivert ca akkurat rundt tiden for medaljeutdeling. Dette skal nå være fikset
  - Kontosletting: feilet ved 00:00:0? av og til. Dette skal nå være fikset

 • Oppdatering 20 (rullet ut 23.01.2012):
  - Mesterbygger korrigert igjen (feilen har vært pga. en avrundingsfeil)
  - Feil fikset med at man får negative ressurser etter å ha tatt over en landsby

 • Endringslogg Dinah (navnet til katten i Alice in Wonderland)


  Funksjoner:

  • Ny beregning for kunstverk med forskjellige hastigheter
  • "Kjøpe og bruke gull" for sittere settes automatisk til "av" om den ikke endres
  • Nytt design på innstillingene til helten
  • Grafene til heltepoengene har nå "korrekt" og samme farge
  • Attributtene til helten er alltid åpne så lenge helten er på nivå 0
  • Attributtene åpnes for hvert nivå til helten
  • Nye ikoner for å vise statusen til helten (forsterkning, hjemme, død, fanget...)
  • "send helten på eventyr" har nå fått eget design og ser ikke lenger ut som "send tropper"
  • ny skjerm for Eventyr
  • ny og enklere måte å få helten til å bli i landsbyen eller unnvike, enklere å forstå
  • Mer informasjon om sølv-bevegelser under auksjons-visningen
  • helteattributtene kan nå skrives inn direkte i stedet for å legges til en etter en (spesielt nyttig etter å ha brukt visdomsboken)
  • Enklere endring av hjemlandsbyen til helten (fungerer dessverre ikke helt bra enda, det arbeides med å finne en annen løsning på dette)
   => Velg "send tropper" => velg helten => neste => huk av for "Endre hjemlandsby til helten" => send


  • Visningen for markedsplassen viser nå:
   Ledige handelsmenn,
   handelsmenn opptatt med tilbud,
   handelsmenn ute på tur,
   neste handelsrute klokken xx trenger x handelsmenn


  • Under datastyrt handelsmann vises nå kun "Tilbake til bygning"-knappen, og ikke "Utvid markedsplass"-knappen
  • Avhengig av nivået på samlingsplassen vil du kunne se informasjon om flere mål, skyt to ganger, troppeunnvikelse og unnvikelse for helten
  • Ny bygning får nå 3 fliker:
   Infrastruktur (hovedbygning, hemmelig jordkjeller, varehus, stort varehus, silo, stor silo, markedsplass, ambassade, residens, palass, stenhugger, skattkammer, bryggeri, vanningsbrønn, rådhus, handelskontor, VU)
   Militær (Samlingsplass, fellemaker, bymur/etc., kaserne, heltens villa, akademi, stall, verksted, stor stall, stor kaserne)
   Ressurser (mølle, bakeri, sagbruk, teglverk, jernsmelteverk)
  • Ingen fliker vises om du klikker på bygningsplassen til samlingsplass eller bymur/jordvoll/palisade
  • Bygninger som bygges til nivå 1 viser kun informasjon, ingen andre fliker
  • Bygninger får nå flere fliker og du selv sette hvilken du vil ha som favoritt (Markedsplass, residens, palass, samlingsplass, skattkammer og i tillegg til bygningene: "Allianse" og dorf3.php) Du vil alltid se favorittfliken din først dersom du går til den siden/bygningen
  • Redusert "vis mer" til kun ett nivå i motsetning til to per i dag
  • Tydeligere visning av bygninger som oppgraderes (nivået fargelegges samt at teksten til bygningen viser "Kapasitet etter..." i farger
  • Flikene "Send tropper" og "kampsimulator" fjernes fra samlingsplassen og legges inn i hovedskjermen
  • Nye ikoner for troppebevegelser  Fikset feil:

  • "Inviter andre spillere"-funksjonen => fikset
  • Natarene bygger bygninger på byggeplassen til bymur/palisade/jordvoll => fikset
  • Epost-adresser med stor bokstav fører til at det ikke er mulig å endre epost-adresse => fikset
  • Kunstverk viser feil antall kulturpoeng på speedservere => fikset
  • Feil i BB-koder for Jern og Kursiv tekst => fikset
  • Knapp for Datastyrt handelsmann fungerer nå overalt
  • Ikke lenger mulig å ha stor stall/kaserne i hovedstaden
  • send helt på eventyr uten samlingsplass => fikset
  • Oppdragsvindu fungerer nå i IE6 RTL
  • Feil i rapportvisning der helt vises død en part og levende hos den andre => fikset
  • Kalkulering for neste heltenivå korrigert
  • Nivå 3-gjenstander slippes nå til rett tid
  • Angrep mot oaser vises ikke i oversikten på dorf1.php => Fikset
  • Handelsruter fungerer nå korrekt gjennom forskjellige tidssoner
  • Handelsruter fungerer nå korrekt for sittere, selv om de ikke har rettighet til å bruke gull
  • Salver fungerer nå direkte etter kampen og gir helse til helten
  • Diverse småting på auksjoner er fikset  Kjente feil:

  • Dersom du ikke har nok plass i silo/varehus til ressursene som trengs for å gjenopplive helten vil du få melding om at du ikke har samlingsplass
  • Smed: Dersom du ikke har høyt nok nivå til å oppgradere en enhet vil en feilmelding vises


  Spørsmål/kommentarer kan legges inn i kommentartråden


  Oppdateringen kommer ut på norske servere 12.04.2012 ca klokken 11:00 og medfører 30-60 minutters nedetid

 • Mer detaljert informasjon om Dinah-oppgraderingen.
  VIKTIG! Legg merke til de nye reglene for når det blir kornunderskudd (avsnittet om "New prevention of crop dead lock")!
  (Norsk versjon vil komme etterhvert, men noe av informasjonen her var veldig viktig å få raskt ut)


  --------------------------------------------------------------------
  * New calculation for artworks with different speeds[INDENT] This will take effect only in the final tournament server. Because for 1x speed and 3x speed there is no difference in the result of the calculation. And we wont change the calculation on the already running qualification servers.


  [/INDENT]--------------------------------------------------------------------
  * New prevention of crop dead lock[INDENT] In past players could manoeuvre their villages into a dead end crop supply situation. Reasons for that usually were:
  - hero resource production ended because the hero died or was reskilled
  - +25% crop bonus ended
  - destruction of crop fields, grain mill and/or bakery


  In order to keep the following sentences short, let's call "the crop production available to build or upgrade a building or resource field" .. well, let's call it "free crop".

  • Free crop equals the production of crop fields including bonuses of grain mill and bakery reduced by the number of inhabitants of the village. So neither the hero's production nor the gold feature influence the free crop.
  • To build or upgrade a building or resource field is only possible if this would not drop the Free crop below 1 crop per hour.
  • To destroy grain mill or bakery via main building is only possible if this would not drop the Free crop below 1 crop per hour. A running destruction order of this buildings already decreases the Free crop.
  • Upgrading a crop field always increases the Free crop, that is why it may always be build.
  • The hero has a basic crop production of 6 crop per hour no matter how the skill points are set. This basic production follows the same rules as the usual hero resource production. So it's added to the production of the village that the hero belongs to. But it does not increase the Free crop.
   This way the hero cannot starve anymore at home, since he supplies himself and since he is the last unit that starves.
  • A dead hero still produces 6 crop per hour.
  • When a hero is revived then his resource production starts at same time as his crop consumption.


  [/INDENT]--------------------------------------------------------------------
  * Natars AI
  [INDENT] * Small Natars villages:

  • If an account gets deleted there is a 10% chance that its capital becomes a small Natars village.
  • When this happens all old troops and all resources in this village are getting deleted and all buildings and resource fields drop one level.
  • The new small Natars village gets from start a random amount of Pikemen based on the crop fields in this village.
  • When a player attacks a small Natars village, then on side of the defender (the Natars) the population of the village is used to calculate the battle. On side of the attacker (the player) still the population of the account is used.
  • This also means that when a player conquers a Natars village there will probably be reduction of the levels of buildings and resource fields as well.  * Training or building?

  • (NEW) Each hour the Natars decide for each village if they are going to build buildings or to train troops during next hour.
  • (NEW) This decision is based on the amount of attacks and raids on the Natars in relation to the attacks and raids on the whole server.  * Natars training:

  • Natars want to have a specific base crop production before they start training troops.
  • Natars don’t want their troops to starve (not that they could starve .. it's probably about conscience).
  • Natars don’t need to research troops, but they have to have the right building to train them.
  • Training troops costs resources for Natars too. If there are not enough resources for planed training, then resources are taken as available and necessary and the building will be built anyway.
  • The level of the troop training building influences the speed of the training, also for Natars.  * Natars building:

  • If they decided for building then there is a 50% chance that they will build/upgrade a resource field. Else, surprisingly, they will build/upgrade a building.
  • If the capacity of the warehouses or granaries is not high enough for the planed building/resource field, then the capacity will be increased by building/upgrading warehouse or granary first.
  • Building and upgrading buildings or resource fields costs resources for Natars too. If there are not enough resources for the planed building, then resources are taken as available and necessary and the building will be built anyway.
  • Natars will upgrade their resource fields up to a maximum level of 9.
  • Natars must fulfill requirements of buildings.
  • If they decide to build a new building, they think about one whose requirements are already fulfilled. If they can’t find one, then they will try to fulfill requirements first.
  • To finish building or upgrading a building or resource field Natars need a random time but maximum 1 hour.  * (NEW) Natars walling:

  • Independent of the decision to train or to build, Natars will upgrade their wall according to the rate of the attacks on the village.
  • If the wall is already level 20 then the residence will be upgraded instead.


  [/INDENT]--------------------------------------------------------------------

  Post was edited 1 time, last by Perrin Aybara ().

 • * Nye beregninger for kunstverk ved forskjellig serverhastighet[INDENT] Dette vil kun gi effekt på den siste turneringsserveren. For vanlig hastighet og 3x vil det ikke gi noen forskjell og dermed endres ikke beregningene for servere som allerede kjører.


  [/INDENT]--------------------------------------------------------------------
  * Ny beregning for kornlås[INDENT] Spillere har tidligere kunnet kjøre seg selv inn i en situasjon med kornlås av for eksempel følgende grunner:
  - Heltens ressursproduksjon ble avsluttet pga. at helten døde eller ferdighetspoengene ble tildelt på nytt
  - +25% kornbonus avsluttet
  - ødeleggelse av kornåker, mølle og/eller bakeri


  For å gjøre videre tekst noe enklere å lese vil vi skrive "ledig korn" i stedet for "korn tilgjengelig for å bygge eller oppgradere en bygning eller ressursfelt":

  • Ledig korn tilsvarer produksjonen på kornåkrene inklusiv bonuser fra mølle og bakeri, minus antallet innbyggere i landsbyen. Hverken gullbonus eller heltens produksjon vil påvirke ledig korn.
  • Bygging av ressursfelt eller bygninger er kun mulig dersom ledig korn ikke går lavere ned enn 1 korn i timen.
  • Det er ikke mulig å ødelegge mølle eller bakeri via hovedbygningen dersom dette medfører at ledig korn går lavere enn 1 korn i timen. Dersom du allerede har satt en slik bygning til å ødelegges vil ledig korn allerede ha justert seg ned.
  • Oppgradering av kornfelt vil alltid øke ledig korn og kan dermed alltid bygges.
  • Helten har en basisproduksjon på 6 korn i timen uavhengig av ferdighetspoeng. Denne basisproduksjonen følger samme reglene som den vanlige helteproduksjonen og legges dermed til i produksjonen til landsbyen, men ikke i regnestykket for ledig korn.
   Dermed kan ikke helten sulte i hjel i egen landsby ettersom han produserer eget korn og er den siste enheten som sulter.
  • En død helt vil fortsatt produsere 6 korn i timen.
  • Når en helt gjenopplives vil ressursproduksjonen starte samtidig som kornforbruket til helten.


  [/INDENT]--------------------------------------------------------------------
  * Natarenes AI (Artificial Intelligence=Kunstig Intelligens)
  [INDENT] * Små Natarlandsbyer:

  • Enhver konto som slettes gis en 10% sjanse til å få hovedstaden sin omgjort til en liten Natarlandsby.
  • I så tilfelle vil alle tropper og ressurser i landsbyen forsvinne samt alle bygninger og ressursfelt vil bli satt ned med ett nivå.
  • Basert på kornproduksjonen i landsbyen vil Natarene få en tilfeldig mengde Fjadraspjotmenn.
  • Ved angrep mot små landsbyer vil Natarene benytte innbyggerantallet i landsbyen til å beregne forsvarsbonus, mens angriperen vil bli beregnet i forhold til kontoen.
  • Punktet ovenfor vil også føre til at bygninger og ressursfelt reduseres med ett nivå i de aller fleste tilfellene når landsbyen overtas.  * Trening eller bygging?

  • (NYTT) Hver time, for hver landsby, vil Natarene bestemme seg for om de skal bygge bygninger eller trene tropper i den neste timen.
  • (NYTT) Avgjørelsen tas basert på mengden angrep/plyndringer mot Natarene i forhold til angrep/plyndringer på serveren totalt sett.  * Natarenes trening:

  • Natarene ønsker å ha en viss mengde kornproduksjon før de starter å trene tropper.
  • Natarene ønsker ikke at troppene sine skal sulte (de kan ikke sulte, men dette har nok sikkert noe med samvittighet å gjøre).
  • Natarene trenger ikke å forske frem tropper, men de må ha de rette bygningene for å kunne trene tropper.
  • Natarene må også betale for å trene tropper. Dersom de ikke har nok ressurser til den planlagte treningen vil ressurser bli tatt etterhvert som de er tilgjengelige og treningen starter likevel.
  • Nivået på bygningen troppene trenes i påvirker treningstiden for troppene.  * Natarenes bygging:

  • Dersom Natarene bestemmer seg for å bygge er det 50% sjanse for å bygge/oppgradere et ressursfelt og 50% sjanse for å bygge/oppgradere en bygning.
  • Dersom kapasiteten i varehus/silo ikke er høyt nok for den planagte byggingen vil varehus/silo bli bygget/oppgradert først.
  • Natarene må også betale ressurser for å bygge/oppgradere bygninger/ressursfelt. Dersom de ikke har nok ressurser vil ressursene bli tatt etterhvert som de er tilgjengelige/nødvendige og bygningen bygges likevel.
  • Natarene oppgraderer ressursfeltene til maksimalt nivå 9.
  • Natarene må følge forhåndskravene til de forskjellige bygningen.
  • Bestemmer Natarene seg for å bygge en ny bygning ser de først etter hvilke forhåndskrav de allerede har fullført. Dersom de ikke finner en tilgjengelig bygning vil de forsøke å fullføre kravene først.
  • For å fullføre byggingen/oppgraderingen bruker Natarene en tilfeldig valgt tid innenfor maksimalt én time.  * (NYTT) Natarens forsvarsverk:

  • Uavhengig av bestemmelsen om trening/bygging vil Natarene oppgradere muren sin i forhold til antallet angrep mot landsbyen.
  • Dersom muren allerede er på nivå 20 vil residensen bli oppgradert i stedet for.


  [/INDENT]--------------------------------------------------------------------

 • "Kowabunga Buffalo Bob!"
  http://www.urbandictionary.com/define.php?term=kowabunga  Feil fikset:

  • event system: Av og til var det problemer med eventjam på serveren. Lagt til logging
  • tjen gull: Forbedret funksjonen, fjernet feil som kunne føre til misbruk
  • samlingsplass: korrigert feil der man ble sendt til feil side
  • markedsplass: tilby ressurser: ressurser ble ikke umiddelbart oppdatert etter å ha lagt ut på markedet. Fikset.
  • markedsplass: sende ressurser: endring av landsby man sender til ble ignorert dersom man endret etter å ha gjort klar handelen. Fikset
  • Konto: var mulig å bruke samme passord som kontonavn. fikset
  • auksjon: "bud": dersom du har høyeste bud vises "0" som pris per gjenstand når musepekeren ble holdt over auksjonen. Fikset
  • Sletting: optimalisert sletting av gamle meldinger
  • auksjon: auksjonen gikk i heng dersom høyeste budgiver slettet kontoen sin
  • bygning: ved endring av landsby gikk bygningen over til standard-fliken. Fikset


  Nye ting:

  • Plus-konto: Innkommende angrep vises nå i landsbyoversikten selv om angrepet ble sendt før plus-kontoen ble aktivert


  Spørsmål/kommentarer kan legges inn i kommentartråden


  Oppdateringen kommer ut på norske servere 13.08.2012 ca klokken 15:00 og medfører 10-90 minutters nedetid

 • Travian 4: Banone


  Fikset:
  Usynlige ting:
  - avrundingsproblem ifht. beregning av heltens nivå. Fikset.


  Design/utseende:
  - heltens villa: teksten for når 3. oase var tilgjengelig ble ikke vist. Fikset.
  - samlingsplassrally point: founding village: if you dont have the correct distribution of resources then the NPC image is shown in a second line. Fikset.
  - helt: ingen hjelpetekst på helteportrettet når man holdt musepekeren over. Fikset.
  - hjelp i spillet: brannkatapulter: leirekostnad: tallet ble vist på feil linje etter ikonet. Fikset.
  - rapportliste: emne ble delt for tidlig (der emnet var for langt). Fikset.
  - tilleggsoppgaver: venstre innhukk for stort. Fikset.
  annet:
  - feil visning for servertid på kontoer som var satt til sletting. Fikset.
  - samlingsplass: troppesending: mulig å velge mål for katapulter nå angrep ble sendt mot oase. Fikset.
  - områderapporter: landsbynavn var ikke link. Fikset.
  - allianseforum: alle egne poster på side 2 og videre ble vist som "nye". Fikset.
  - IE6: popup-ikon for BBcode viste ikke. Fikset.
  - IE6: hjelpetekst ved "mouseover" var like stor som vinduet. Fikset.
  - IE6: hjelpetekst ved "mouseover" var for liten. Fikset.
  - IE6: mulig å dra gjenstander "under" inventaret (heltens bilde lå over gjenstand-bildet). Fikset.
  - IE6: kart: meny (høyreklikk på et kartområde) vistes feil. Fikset.


  Endret:
  - gammel kode fjernet
  - toppmenyen: korn øverst til høyre viser nå "ledig korn" du kan bygge for. "Mouseover" viser teksten slik den var før.


  Nye ting:
  - Fødselsdagspresang fra Travian
  - "kjøp"-knapper på sider der du betaler med ekte penger


  kjente feil:
  - noen designproblem i IE6
  - noen grafiske feil med "presangen"
  - helten må lagres på nytt (eller endre gjenstander på helten) for å få bildet frem igjen  Denne oppdateringen vil komme til norske T4-servere torsdag 6. september ca klokken 15:00.

 • Kommende endringer i Banona:
  Endringer av algoritmer for å beregne naturens tropper i oasene:
  Det vil bli en endring i hvordan naturtroppene i oaser beregnes. Kort fortalt vil det gjøre at man må passe bedre på når man farmer oaser med et fåtall antall tropper. Det kan fort bli mer tropper i oasene, men mindre antall av de kraftigste troppene. Fullstendig forklaring på engelsk:
  "In old algorithm troop respawn in oasis depends on the time and amount of visits since last respawn. This part was removed from game code. Nature troops still respawn by chance when a player visits the oasis (click on it in map or send troops there). Also, still the chance of respawning is higher the less nature troops are in the oasis. But new is now, that this chance also depends on the server speed. The higher the server speed the weaker (less troop amount/less respawning) nature will be. As you know there is a fix amount of troops per oases kind that can respawn plus totally random troops. The chance for random extra troops is higher now, but the amount of those extra troops is reduced. In short: higher chance of respawning but less elephants. And no, i cant explain that better.
  Or as GD explains it: Reduced amount of random tougher animals that can spawn at once, but increased the chance for random animals in oases. Intended to prevent flocks of 70+ elephants spotted once in a while. Removed existing reduction of oases spawn by continuously bashing. Increased amount of animals with higher game speed.
  These last two measures are intended to make the currently predominant microfarming of oases less profitable."


  Fredstid:
  Plus-konto vil ikke bli tildelt i fredstiden. Det vil si at kontoer uten Plus vil ikke få Plus i fredstiden og kontoer med Plus vil ikke få utvidet sin Plus-tid.


  Fikset:
  - naturtropper vil ikke lenger bli produsert etter overtagelse av oase
  - Korrigert sortering av innkommende tropper i samlingsplassen ved mer enn 999 innkommende tropper slik at "innkommende angrep" skal nå vises korrekt  Oppdateringen er foreløpig planlagt til etter 19. desember. Jeg vil komme tilbake med mer informasjon når dato/klokkeslett er satt.

 • Oppdateringen til siste versjon av Banona vil komme den 19. desember på alle T4-servere i Norge. Ca. klokken 13:00 vil oppdateringen starte og det vil være nedetid i mellom 30-90 minutter.

 • Urban dictionary says:
  adj. fake, lame, uncool
  Boy tells lame knock-knock joke.
  Friend "laughs"
  Boy replies: That laugh was so botox. You obviously didn't like my joke.


  T4.4 Botox #1800
  Bug fikset
  Daglige oppgaver

  • - Belønninger: Belønning for mølle er nå kun tilgjengelig dersom alle forhåndskrav er tilstede. Dersom forhåndskrav ikke er tilstede vil du få en melding om at belønningen kan hentes senere.
  • - Ikke mulig å nå 100 poeng. Fikset
  • - Eventyr fungerte ikke dersom helten døde under eventyret. Fikset
  • - Dersom man plyndret en tom oase med en helt som hadde bur med seg påvirket det ikke de daglige oppgavene. Fikset.
  • - Manglende knapp for daglige oppgaver i "Oppgaver"-oversikten. Fikset.


  Andre

  • - Kulturpoeng: Kontoer: Antall kulturpoeng gitt til alle nye kontoer beregnes nå i forhold til hastigheten på serveren
  • - Allianse: Rapporter: Rapporter forsvant om man endret aktiv landsby mens man så på allianserapporter. Fikset.
  • - Eventyr: Antall kavaleritropper mottatt under eventyr var feil. Fikset.
  • - Rapport: Handelsruter: Dersom man sendte ressurser til noen i alliansen som hadde en artefakt i denne landsbyen viste rapporten at avsender også var mottaker. Fikset
  • - Konføderasjonsforum: Ikke mulig å slette poster og tråder hos andre allianser i konføderasjonen. Fikset.
  • - Kulturpoeng: Natar VU-landsbyer i det grå området produserte kulturpoeng selv om de var overtatt av en spiller. Fikset.  Funksjoner
  Forbedrede mobil-funksjoner

  • - I ressursfelt-oversikten har det vært noen tomme felt ved siden av landsbynavnet. Disse er nå fjernet.
  • - Mange pop-up vinduer i spillet hadde en bitteliten knapp for å lukke vinduet ("X"). Denne er nå gjort større
  • - Kart med lav oppløsning: Forbedret navigering med piler på hver side av kartet.  Nybegynnerbeskyttelse

  • - Det er nå mulig å sende tropper til egne landsbyer under nybegynnerbeskyttelsen
  • - Det er nå mulig å sende ressurser til egne landsbyer under nybegynnerbeskyttelsen


  Markedsplass

  • - Handelsruter starter selv om kontoen er utestengt. Fikset.
  • - Handelsruter: Ruter til en artefakt-landsby i alliansen startet selv om artefakten ble stjålet. Dette er nå fikset ettersom alle handelsruter i alliansen til denne landsbyen fjernes fra de andre spillerne.
  • - Ikke mulig å godta handler bedre enn 1:1 under nybegynnerbeskyttelsen.


  Annet

  • - Markedsplass: Handelsruter: Etter ønske fra spillere er det nå mulig å deaktivere handelsruter uten å slette de.
  • - Mobiloptimalisering: klikk en gang på heltegjenstand for å vise informasjon, klikk nummer to bruker gjenstanden. Det er da mulig å se beskrivelsen av gjenstanden før man bruker den.
  • - Natar: Artefaktlandsbyer: Landsbyene forsvant ikke etter at artefakten ble erobret. Fikset.


  Kjente feil:

  • - Kulturpoeng: Kulturpoengene legges til nøyaktig ved starten av en feiring. Dato og tid endres ved slutten av festen og kan skape noe forvirring.
 • Denne oppdateringen kommer til norske servere (ts2) 11.03.2014 ca. klokken 15:00 og vil føre til 30 til 60 minutters nedetid.

 • Features
  - TRAIVBXXIV-812: New feature: Added a switch so it can be turned on and off. (It will be announced soon... )


  Features AEU
  - TRAIVBXXIV-827: Artefacts: The cooldown for the activation of artefacts on AEU servers was set fix to one day. Now it is dependable on the server speed, which means it now has these values:
  Speed = 1 -> 24 hours after the artifact has been conquered.
  Speed = 2 => 16 hours after the artifact has been conquered.
  Speed = 3 => 12 hours after the artifact has been conquered.
  - TRAIVBXXIV-828: Artefacts: The time an artefact/victory points is running is now also dependent on the server speed. (This is the same amount as mentioned above!)
  - TRAIVBXXIV-829: Artefacts: Remote Power: The time a remote artefact is running is now also dependent on the server speed. (This is the same amount as mentioned above!)


  Bugfixes
  - TRAIVBXXIV-879: Adventures: In the adventures 6 - 10 players found nothing more than once. Fixed.
  - TRAIVBXXIV-49: Embassy: Alliance: Even though players had a NAP they could reduce the loyalty of other members. Fixed.
  - TRAIVBXXIV-141: Hero: Attributes: Layout: RTL: hero production showed wrong values. Fixed.
  - TRAIVBXXIV-144: Hero: Attributes: Layout: The crop icon was missing in tooltip. Fixed.
  - TRAIVBXXIV-684: Firefox: Farm List: Button layout: All icons on the buttons were right aligned. Now they are centered.
  - TRAIVBXXIV-762: Alliance: Confederacy: Conquer protection did work for all players the same way. Fixed.
  - TRAIVBXXIV-110: Alliance: Confederacy: It was possible to reduce the loyalty from a former confederacy member. Fixed.
  - TRAIVBXXIV-777: Farmlist: Switching through lists with same target always showed the same amount of troops. Fixed.
  - TRAIVBXXIV-5: Hero: Items: Inventory: Layout breaks if the count of an item had 5 digits or higher. Fixed.
  - TRAIVBXXIV-607: Statistic: Alliance: Top10: MouseOver highlighting was missing. Fixed.
  - TRAIVBXXIV-818: Player: Profile: Password change: a language variable is shown when the player tries to change his password to one which uses less than 5 letters. Fixed.
  - TRAIVBXXIV-823: RTL: Layout: The green circles around buildings and resource fields were misplaced. Fixed.


  Bugfixes AEU
  - TRAIVBXXIV-900: Ancient cities: Banned players were able to activate their artifacts/victory points. Fixed.
  - TRAIVBXXIV-789: ACP: Village deletion: A manually deleted ancient city stayed deleted. Fixed.  Denne oppdateringen er planlagt å komme ut på norske servere 17.11.2014 ca. klokken 11:00, med en forventet nedetid på 30-60 minutter.

 • T4.4 Meteor-15 #2105
  Feilrettinger:

  • - Samlingsplass: Kalkulasjonene for rekkefølgen til troppebevegelser er noen ganger feil. Sporing av feil viser det kan ha med forskjellige raser å gjøre, men på grunn av at den er vanskelig å reprodusere er dette en fiks som er ment å redusere sjansen for at feilen oppstår. Forhåpentligvis fikset.
  • - Samlingsplass: Plyndreliste: Mozilla Firefox: Fikk bekreftelsesvinduet "please confirm re-sending form data" hvis man endret plyndrelisten under visse forhold. Fikset.
  • - Samlingsplass: Troppebevegelsesfilter: Innkommende angrep på feil plass. Når man har mer enn ti bevegelser på vei tilbake til byen fra et angrep, og et innkommende angrep kommer senere, vil det innkommende angrepet vises på bunnen av side 1. Fikset.
  • - Allianse: Diplomati: IAP: Spillere kan overta hverandres byer før 48 timer har gått etter en IAP er fjernet. Fikset.
  • - Rapporter: Kart: Å trykke på "rapporter" i popup fra kartet viser en blank side. Fikset.
  • - Rapporter: Merknad om antall slettede rapporter er feil. Fikset.
  • - Rapporter & meldinger: Merk som ulest oppdaterer ikke antallet for nye meldinger. Fikset.
  • - Helt: Eventyr: Ellevte eventyr gir tre enheter av type 1 hver gang. Fikset.
  • - Helt: Fatal Error: En ikke-eksisterende landsby i heltens popup fører til en feilmelding. Fikset.
  • - Plyndreliste: På noen koordinater i plyndrelisten vises ikke tropper. Fikset.
  • - Feriemodus: Språkvariabel er synlig for sittere. Fikset.
  • - AEU: Helt: Eventyr: Språkvariabel mangler i oversettelsen for ørkeneventyr. Fikset.
  • - Landsbystatistikk: Kornkonsum bruker for mye minne; 500 er feilmelding vises hvis man åpner landsbystatistikk -> varehus. Fikset.
  • - Fikset mange mindre feil som ble funnet i logger.
  Funksjoner:

  • - Feilmeldinger under registrering kommer på språket til domenet (norsk for .no f.eks.)
  • - Melding i spillet for å godta gulloverførsel kommer på språket spilleren har satt.
  • - System-meldinger kommer på språket spilleren har satt.
  • - Infobokser kan lages i flere språk.
  • - Man velger språk istedetfor domenekode når man velger server slik at man lettere finner sitt språk.
  • - Spillerens språk lagres slik at mail som inneholder informasjon om verdener som starter opp kommer på spillerens språk.
  • - Dersom det byttes by mens man er i en hovedbygning og skal rive ned en bygning vil det komme en melding slik at man unngår å rive en bygning i feil landsby.
  • - Det kommer nå en melding når man veksler gull til sølv.
  • - Når en konto blir automatisk bannet vil forsterkninger i byene bli sendt hjem.
  • - Oaser og artefakt- og VU-byer vil nå kunne bli angrepet etter en stund hos spillere som er bannet på grunn av juks med betaling, for å hindre misbruk.
  • - Dersom en konto blir bannet for juks med betaling mens den har angrep på vei, vil angrepene kun treffe med halv styrke, for å hindre misbruk.  (Oversatt av Kokosbolle)

 • Endringslogg T4.4 Meteor-28


  Feilrettelser:
  - Infoboks: Sletting av rapporter: Hvis du har for mange rapporter for andre gang, vil beskjeden i infoboksen komme tilbake. Rettet. Den vises kun ved at spilleren har for mange rapporter første gang.
  - Samlingsplass: Spioner: Det er problemer med at sende spioner som forsterkning (katapultmål muligheter er vist både under og etter man har sendt dem). Rettet.
  - Automatisk forlengelse: Manglende event. Rettet.
  - oEU: Ved spillets slutt blir WW nullstilt og en emergency ticket blir sendt til TechSupport. Rettet.
  - Registrering: Blank side når man prøver å logge på en konto som enda ikke er aktivert. Rettet.


  Funksjoner:
  - Ferietilstand: Ny krav er lagt til for å aktivere Ferietilstand, spillere som er under sletting kan ikke bruke denne funksjonen.
  - Allianse: Spillere vil motta en IGM når de får invitasjon til en allianse, på denne måten vil spilleren få vite om invitasjonen umiddelbart. Hvis spilleren allerede har en ulest invitasjon fra alliansen, vil det ikke bli sendt ny IGM.
  - Logg ut: Spillere blir ikke logget ut av kontoen hvis sitteren/dualen klikker på logg ut knappen.
  - Smed: Om troppen allerede er oppgradert til nivå 20, vil det ikke lengre vises hvor mye det koster å oppgradere til neste nivå.


  (oversatt av Larsen)

tg_TL-DQ4_970x250_181126.jpg