Seri cuộc thi - ngày 6: Xác ướp của Thành Cát Tư Hãn

 • Nhờ Ad xem lại câu hỏi. Tôi thấy không hợp lý lắm. :D
  Giải thích:
  - Trường hợp rương 1 là rương ghi cả 2 thông tin thật--> 1-Giáng; 2-Quỳ và 3-Cửu --> không hợp lý khi 2 thông tin ở rương 2 đều đúng sự thật.
  - Trường hợp rương 2 là rương ghi cả 2 thông tin thật--> 1-Giáng; 2-Quỳ và 3-Cửu --> không hợp lý khi 2 thông tin ở rương 1 đều đúng sự thật.
  - Trường hợp rương 3 là rương ghi cả 2 thông tin thật--> 1-Quỳ; 2-Giáng và 3-Cửu --> không hợp lý khi rương 1 và rương 2 đều có 1 thông tin đúng và 1 thông tin sai.

 • Đáp án:
  Rương số 1 chứa "Giáng long thập bát chưởng"


  Rương số 2 chứa "Quỳ hoa bảo điển"


  Rương số 3 chứa "Cửu âm chân kinh"
  Cách giải:
  Ta giả sử:


  1/ Chiếc rương số 1dán cả 2 thông tin là thật; Rương số 2 dán 1 thông tin thật, 1 thông tin giả. Rương số 3 dán cả 2 thông tin đều giả. Ta có kết quả như sau:


  - Chiếc rương số 1 dán cả 2 thông tin là sự thật thì theo đó ta có: Rương số 1 chứa” Giáng long thập bát chưởng”, Rương số 2 chứa "Quỳ hoa bảo điển" và Rương số 3 chứa "Cửu âm chân kinh".


  - Chiếc rương số 2 là dán 1 thông tin đúng sự thật và một thông tin sai sự thật, trường hợp đầu: Rương số 1 chứa "Giáng long thập bát chưởng" là đúng thì phù hợp, trường hợp 2 là Rương số 3 chứa "Cửu âm chân kinh" là sai vì Rương số 3 theo giả thuyết chứa "Cửu âm chân kinh". Trường hợp Rương số 2 ngược lại thông tin là thông tin 1 là sai tức là Rương số 1 không chứa” Giáng long thập bát chưởng”, như vậy khác với giả thuyết là Rương 1 chắc chắn chứa “Giáng long thập bát chưởng”


  - Chiếc rương số 3 chứa cả 2 thông tin đều giả thì phù hợp


  è Kết lại: giả thuyết này không phù hợp, loại bỏ


  2/ Chiếc rương số 1 dán cả 2 thông tin là thật, Rương số 2 dán cả 2 thông tin sai và Rương số 3 thì dán 1 thông tin đúng và 1 thông tin sai. Ta có kết quả như sau:


  - Chiếc rương số 1 dán cả 2 thông tin là sự thật thì theo đó ta có: Rương số 1 chứa” Giáng long thập bát chưởng”, Rương số 2 chứa "Quỳ hoa bảo điển" và Rương số 3 chứa "Cửu âm chân kinh".


  - Chiếc rương số 2 dán cả 2 thông tin sai: Tức là Rương số 1 không chứa “Giáng long thập bát chưởng” và Rương số 3 không chứa “Cửu âm chân kinh” như vậy sai với giả thuyết Rương số 1 chứa 2 thông tin đúng


  - Chiếc rương số 3 dán 1 thông tin đúng, 1 thông tin sai: cũng không có phù hợp giả thuyết


  è Kết luận: giải thuyết này không phù hợp, loại bỏ


  3/ Chỉ có giả thuyết Chiếc rương số 2 là chứa 2 thông tin đúng sự thật, Chiếc rương số 1 chứa 1 thông tin đúng, 1 thông tin sai và Rương số 3 là chứa 2 thông tin sai.


  Tức là


  Rương số 1 chứa "Giáng long thập bát chưởng"


  Rương số 2 chứa "Quỳ hoa bảo điển"


  Rương số 3 chứa "Cửu âm chân kinh"

  [HIDE][MARQUEE]Ở đời chả tin được thằng nào :S[/MARQUEE][/HIDE]

 • Đề bị sai rồi nhé. Không tìm được kết quả.
  Vì các rương đều nói về 2 rương còn lại nên ta sẽ tìm rương có 2 nhãn đúng.
  TH1: Rương 1 có 2 nhãn đúng.
  => Rương 1: GLTBC; Rương 2: QHBD; Rương 3: CACK
  Xét 2 rương còn lại ta có:
  Rương 2: Nhãn 1 đúng và nhãn 2 đúng => có 2 rương nhãn đúng => Loại
  TH2: Rương 2 có 2 nhãn đúng.
  => Rương 1: GLTBC; Rương 2: QHBD; Rương 3: CACK
  Giống trường hợp trên => Loại
  TH3: Rương 3 có 2 nhãn đúng.
  => Rương 1: QHBD; Rương 2: GLTBC; Rương 3: CACK
  Xét 2 rương còn lại ta có:
  Rương 1: Nhãn 1 sai và nhãn 2 đúng
  Rương 2: Nhãn 1 sai và nhãn 2 đúng
  => Kết quả lại có 2 rương giống nhau => Loại

 • rương 1 chứa giáng long thập bát chưởng
  rương 2 chứa quỳ hoa bảo điển
  rương 3 chứa cửu âm chân kinh
  cách thức : dựa vào gợi ý để loại trừ


  giả sử rương 1 là rương dán 2 thông tin đúng -> 2 rương còn lại phải có 1 rương toàn sai và 1 rương 1 sai 1 đúng, tuy nhiên khi áp dụng thông tin rương 1 thì rương 2 sẽ có 2 thông tin đúng -> sai
  giả sử rương 3 là rương dán 2 thông tin đúng -> 2 rương còn lại phải có 1 rương toàn sai và 1 rương 1 sai 1 đúng, tuy nhiên khi áp dụng thông tin rương 3 thì 2 rương còn lại đều có 1 thông tin đúng -> ko có rương toàn sai -> sai
  => cho rương 2 là rương toàn đúng, khi áp dụng thông tin rương 2 sẽ có rương 1 là rương cho thông tin 1 sai 1 đúng, rương 3 là rương toàn sai -> đáp án.


  _Người chơi : Sinbad
  _Sever : Ts29

 • Vì rương 1 và rương 2 đều nói rương 3 chứa "Cửu âm chân kinh", nên rương 3 chỉ có 2 khả năng xãy ra:
  1. Là cả 2 câu đều đúng (tức là câu rương 3 chứa "Cửu âm chân kinh" là sai)
  2. Là cả 2 câu đều sai. (tức là câu rương 3 chứa "Cửu âm chân kinh" là đúng)


  - Trường hợp 1: cả 2 câu đều đúng (tức là câu rương 3 chứa "Cửu âm chân kinh" là sai) thì:
  + Rương số 1 chứa "Quỳ hoa bảo điển"


  + Rương số 2 chứa "Giáng long thập bát chưởng"


  + Rương số 3 chứa "Cửu âm chân kinh"
  --> Không đúng với giải thiết ban đầu của rương 3. Loại trường hợp này


  - Trường hợp 2: cả 2 câu đều sai. (tức là câu rương 3 chứa "Cửu âm chân kinh" là đúng), thì
  + Rương số 3 chứa "Cửu âm chân kinh"
  + Rương số 1 chứa "Giáng long thập bát chưởng"
  + Rương số 2 chứa "Quỳ hoa bảo điển"

 • Tài khoản: Typhn
  Server: TX3
  Bài này không có đáp án. Cụ thể:
  Trường hợp 1: Nếu số 1 đúng => Số 2 chứa QHBĐ; Số 3 chứa CACK; Số 1 chứa GLTBC
  Có 2 trường hợp:
  1. Số 2 luôn sai: Số 1 không chứa GLTBC; Số 3 không chứa CACK => Loại
  2. Số 3 luôn sai: Số 1 không chứa QHBĐ; Số 2 không chứa GLTBC
  * Xét trường hợp của số 2: 1 đúng, 1 sai
  - Số 1 chứa GLTBC; Số 3 không chứa CACK => Loại
  - Số 1 không chứa GLTBC; Số 3 chứa CACK => Loại
  Trường hợp 1 loại
  Trường hợp 2: Nếu số 2 đúng => Số 1 chứa GLTBC; Số 3 chứa CACK; Số 2 chứa QHBĐ
  Có 2 trường hợp:
  1. Số 1 luôn sai: Số 2 không chứa QHBĐ; Số 3 không chứa CACK => Loại
  2. Số 3 luôn sai: Số 1 không chứa QHBĐ; Số 2 không chứa GLTBC
  * Xét trường hợp của số 1: 1 đúng, 1 sai
  - Số 2 chứa QHBĐ; Số 3 không chứa CACK => Loại
  - Số 2 không chứa QHBĐ; Số 3 chứa CACK => Loại
  Trường hợp 3: Nếu số 3 đúng => Số 1 chứa QHBĐ; Số 2 chứa GLTBC; Số 3 chứa CACK
  Có 2 trường hợp:
  1. Số 1 luôn sai => Số 2 không chứa QHBĐ; Số 3 không chứa CACK => Loại


  2. Số 2 luôn sai => Số 1 không chứa GLTBC; Số 3 không chứa CACK => Loại
  Vì vậy, cả 3 trường hợp đều không phù hợp yêu cầu của đầu bài
  ***************

 • - Giả thiết 1: Rương số 1 dán 2 thông tin là sự thật: Theo đó Rương số 2 chứa "Quỳ hòa bảo điển"; Rương số 3 chứa "Cửu âm chân kinh" nên Rương số 1 sẽ chứa "Giáng Long thập bát chưởng". Rương số 2 có dán 2 thông tin đúng theo giả thiết 1; vậy có 2 rương dán 2 thông tin sự thật (mâu thuẫn với giả thiết đề bài - loại).
  - Giả thiết 2: Rương số 2 dán 2 thông tin là sự thật: Theo đó Rương số 1 chứa "Giáng Long thập bát chưởng"; Rương số 3 chứa "Cửu âm chân kinh" nên Rương số 2 sẽ chứa "Quỳ hoa bảo điển". Rương số 1 có dán 2 thông tin đúng theo giả thiết 2; vậy có 2 rương dán 2 thông tin sự thật (mâu thuẫn với giả thiết đề bài - loại).
  - Giả thiết 3: Rương số 3 dán 2 thông tin là sự thật: Theo đó Rương số 1 chứa "Quỳ hòa bảo điển""; Rương số 2 chứa "Giáng Long thập bát chưởng" nên Rương số 3 sẽ chứa "Cửu âm chân kinh". Rương số 1 và rương số 2 đều có dán "Rương số 3 chứa cửu âm chân kinh" đều là thông tin đúng theo giả thiết 3; vậy không có rương nào 2 thông tin sai sự thật (mâu thuẫn với giả thiết đề bài - loại).
  Cả ba giả thiết đưa ra đều không hợp lý nên suy ra thông tin từ đề bài là không hợp lý để tìm ra đáp án.
  Vậy nên đưa ra đáp án là cứ việc mở rương ra rồi đọc mỗi cuốn trên đó viết gì là biết cuốn bí kíp nào trong rương nào.
  " Đạo của trời là đem cái còn thiếu..." là Cửu âm chân kinh;
  "Muốn luyện võ công trước hết phải tự cung..." là Quỳ hoa bảo điển"
  còn lại là Giáng Long..
  THân ái

 • 1 - Nếu Rương 1 dán 2 thông tin là sự thật thì 2 thông tin dán trên rương 2 cũng đúng ==> Ko đúng vì chỉ có 1 rương dán 2 thông tin là sự thật.


  2- Tương tự nếu rương 2 dán 2 thông tin là sự thật thì 2 thông tin dán trên rương 1 cũng đúng ==> Ko đúng vì chỉ có 1 rương dán 2 thông tin là sự thật.


  3- Vây Rương 3 sẽ dán 2 thông tin là sự thật, tức là:


  Rương 1: chứa Quỳ hoa bảo điển.

  Rương 2: chứa Giáng long thập bát chưởng.

  Rương 3: chứa Cửu âm chân kinh.


  Rương 2: dán 2 thông tin sai.
  Rương 3:
  + 1 thông tin đúng: rương 3 chứa Cửu âm chân kinh.
  + 1 thông tin sai: rương 2 chứa Quỳ hoa bảo điển.


  Acc Linhlinh, server TS1.

  SÁNG CAFE, CHIỀU ĐÁ BÓNG KÈM UỐNG BIA, ĐÊM ÔM VỢ NGỦ ...

 • người chơi: super chicken ts20


  Đề bài ra sai.
  trường hợp 1 nếu rương 1 cả 2 thông tin đều đúng
  như vậy R1 sẽ chứa Giáng long thập bát chưởng
  R2 chứa Quỳ hoa bảo đỉển
  R3 chứa Cửu âm chân kinh
  => rương số 2 cũng có 2 thông tin đúng (loại)


  trường hợp 2 nếu rương 2 cả 2 thông tin đều đúng
  như vậy R1 sẽ chứa Giáng long thập bát chưởng
  R2 chứa Quỳ hoa bảo đỉển
  R3 chứa Cửu âm chân kinh
  => rương số 1 cũng có 2 thông tin đúng (loại)


  trường hợp 3 nếu rương 3 cả 2 thông tin đeu đúng
  như vậy R1 sẽ chứa Quỳ hoa bảo điển
  R2 chứa Giáng long thập bát chưởng
  R3 chứa Cửu âm chân kinh
  => rương số 1 và số 2 đều có 1 thông tin đúng (loại)


  => chỉ có thê biết chắc rương số 3 chứa cửu âm chân kinh

 • Rương số 1 chứa "Quỳ hoa bảo điển"
  Rương số 2 chứa "Giáng long thập bát chưởng"


  Rương số 3 chứa "Cửu âm chân kinh"


  Ta dùng phương pháp loại trừ, nếu rương 1 2 thông tin đều là sự thật thì rương 2 và rương 3 đều sai sự thật.


  Tương tự rương số 2 cũng vậy, rương 3 đúng sự thật thì rương 2 thỏa mãn yêu cầu

 • TH1: Nếu rương số 1 đều đúng thì rương số 3 là cửu âm chân kinh, số 2 là Quỳ hoa bảo điển, số 1 là Giáng long thập bát chưởng. Trường hợp này cả rương số 1 và số 2 đều đúng cả 2 thông tin. Loại
  TH2: Nếu rương số 1 cả 2 thông tin đều sai. Th này trên thông tin số 2 trên rương số 2 sẽ sai. Do đó rương số 3 không chứa cửu âm chân kinh (thông tin thứ 2) mà chứa Quỳ hoa bảo điển hoặc Giáng long thập bát chưởng. Dẫn đến trên rương số 3 sẽ có 1 trong 2 thông tin là sai. Như vậy trường hợp này cả 3 rương đều có ít nhất 1 thông tin sai. Mâu thuẫn do không có rương nào đúng cả 2 thông tin. Loại
  Th3: Nếu trên rương 1 mà thông tin thứ nhất đúng và thông tin thứ 2 sai. TH này tương tự TH 2 nêu trên. cả 3 rương sẽ có ít nhất 1 thông tin sai. Mâu thuấn.
  TH4: Nếu trên rương 1 mà thông tin thứ nhất sai và thông tin thứ 2 đúng thì rương số 3 sẽ chứa cửu âm chân kinh. TH này rương số 1 là 1 thông tin đúng 1 thông tin sai dẫn đến rương số 2 là 2 thông tin đúng. do đó rương số 1 là Giáng long thập bát chưởng, rương 2 là Quì hoa bảo điển. Nên thông tin trên rương số 3 là cả 2 đều sai. Như vậy có 1 rương sai cả 2 thông tin, 1 rương đúng cả 2 thông tin và 1 rương đúng 1 thông tin-sai 1 thông tin. Thỏa mãn yêu cầu
  Kết luận:
  Rương 1: Giáng long thập bát chưởng
  Rương 2: Quì hoa bảo điển
  Rương 3: Cửu âm chân kinh
  Tên nv: tungnhst90
  máy chủ: VN2

 • Chiếc rương xanh lục - số 1 Chiếc rương đỏ tía - số 2 Chiếc rương xanh lam - số 3
  Rương số 2 chứa "Quỳ hoa bảo điển" Rương số 1 chứa "Giáng long thập bát chưởng" Rương số 1 chứa "Quỳ hoa bảo điển"
  Rương số 3 chứa "Cửu âm chân kinh" Rương số 3 chứa "Cửu âm chân kinh" Rương số 2 chứa "Giáng long thập bát chưởng"


  Giả sử rương 1 ghi 2 câu đúng: Rương 1: Giáng long, rương 2: quỳ hoa, rương 3: cửu âm =>rương số 2 cũng ghi 2 câu đúng (mâu thuẩn)


  Giả sử rương 2 ghi 2 câu đúng: Rương 1: Giáng long, rương 3: cửu âm, rương 2: quỳ hoa =>rương số 1 cũng ghi 2 câu đúng (mâu thuẩn)
  => rương 3 ghi 2 câu đúng: rương 1: quỳ hoa, rương 2: giáng long và rương 3: cửu âm =>rương 1: 1 đúng 1 sai, rương 2: 1 đúng 1 sai (mâu thuẩn) luôn
  cả 3 đều mâu thuẩn, thì đâu có cái nào 2 câu đúng (hay là tính luôn cái dòng đầu tiên ta)

 • hình như đề sai hay sao ấy, suy luận kiểu j cũng vô lý. Ad xem lại nhé còn nếu ko có sai sót j thì cách duy nhất là tự mở 3 hòm ra là biết bí kíp j nằm trong hòm nào ngay.

 • Rương 1 chứa Giáng long thập bát chưởng.
  Rương 2 chứa Cửu Âm Chân kinh.
  Rương 3 chứa Quỳ hoa bảo điển.


  Cách suy luận theo bảng sau:

 • Câu hỏi ngày 6 là câu mở rộng từ mình, không phải câu hỏi chung toàn cầu giống các máy chủ nước khác, do đó mình đã quyết định "tăng lên thành 100gold cho chỉ 1 người trả lời đúng đầu tiên" và kèm theo đó cũng sẽ có một chút khó khăn hơn cho các bạn.


  Hiện mình thấy chưa có bạn nào có đáp án đúng, có bạn suy luận sai nhưng ra kết quả đúng, có bạn lại suy luận đúng nhưng chưa hoàn tất để tìm ra kết quả, do đó phần thưởng vẫn còn nguyên vẹn và chưa trao cho ai.


  Đề bài hoàn toàn đúng và có kết quả, điều duy nhất thiếu xót trong đề bài chỉ là một lỗi chính tả của từ "chún" cần phải sửa là "chúng" trong đoạn dẫn "...bí kíp võ công lấy lại được của Thành Cát Tư Hãn, chún là những chiến lợi phẩm..."


  Vì vậy, hãy tin tưởng vào đề bài rằng nó có đáp án, mình sẽ thu hồi lại 100gold để tăng thành giải thưởng 300gold cho người nào tiếp theo sau bài viết này tìm ra đáp án đúng của câu hỏi, thời hạn cuối cùng là 15h ngày 18/4/2018


  Cố lên các bạn : D, mình tiếp tục nhận câu trả lời từ các bạn trong chính chủ đề này nhé.


  Hãy liên lạc với mình trong game bằng cách nhắn tin gửi tới Admin là người nhận,
  hoặc qua email admin@travian.com.vn nếu bạn có thắc mắc hoặc cần sự trợ giúp nhé!

 • Ngoài ra, mình thực cũng hiện quay số may mắn cho những bạn đã có từ 3 câu trả lời đúng trở lên trong 5 ngày đầu tiên, để chọn ra mỗi người nhận 150gold


  Các bạn may mắn nhận giải chung cuộc lần này là: Hiếu Ken_VN; Ruby; tryagain_VN


  Hãy liên lạc với mình trong game bằng cách nhắn tin gửi tới Admin là người nhận,
  hoặc qua email admin@travian.com.vn nếu bạn có thắc mắc hoặc cần sự trợ giúp nhé!

 • Xin lỗi phải nói điều này. Bạn đã không có khiếu ra đề thì nên biết sai phải sửa chứ cố chấp vậy là không nên. Đừng có cái kiểu lấp liếm kiểu vậy nó kì cục lắm.
  Chỉ xét riêng rương 1 và 2 đều có 1 câu giống nhau là rương 3 có CACK mà rương 3 lại ghi thông tin về rương 1 và 2 là 2 cái bí kíp còn lại là mình đã biết ý bạn là kết quả thế nào rồi. Tuy nhiên, đề bài lại có điều kiện "Một chiếc rương dán cả 2 thông tin là sự thật, một chiếc rương dán 1 thông tin đúng sự thật và một thông tin sai sự thật, và một chiếc rương còn lại dán cả 2 thông tin đều sai sự thật" thì đề bài nó mới mâu thuẫn.
  Nếu hết thời hạn bạn không có được kết quả thỏa đáng mà còn lấp liếm kiểu như là "Chúc mừng các bạn không bị lừa" thì xin lỗi là không chấp nhận được nhé.
  Xin bảo lưu kết quả đã đưa ra. Và nếu có trúng giải thì cũng xin đéo nhận. Cuộc thi max nhảm shit

 • TH rương xanh lục rương đỏ tía rương xanh lam KL
  1 1 1 0 LOẠI
  2 1 0 0 LOẠI
  3 1 0 0 => RƯƠNG 3
  4 1 1 0 => RƯƠNG 3
  5 1 0 1 LOẠI
  6 1 0 0 LOẠI
  7 1 0 0 LOẠI
  8 1 0 1 LOẠI
  9 1 1 0 LOẠI
  10 0 1 0 LOẠI
  11 0 0 1 LOẠI
  12 1 0 1 LOẠI
  13 0 1 0 => RƯƠNG 3
  14 1 1 0 => RƯƠNG 3
  15 1 0 1 MÂU THUẪN 1,3
  16 0 0 1 MÂU THUẪN 1,3
  17 0 1 1 LOẠI
  18 0 1 0 LOẠI
  19 0 1 0 LOẠI
  20 0 1 1 LOẠI
  21 0 1 1 MÂU THUẪN 2,3
  22 0 0 1 MÂU THUẪN 2,3
  23 0 0 1 LOẠI
  24 0 1 1 LOẠI


  Kết luận đây là bài toán cao siêu 2 bước
  bước 1 cần tìm ra rương nào chứa giá trị đúng
  bước 2 dựa theo thông tin trong rương đó mà tìm ra các cuốn bí kíp võ công hehe


  => RƯƠNG XANH LAM SỐ 3 LÀ ĐÚNG
  => Rương số 1 chứa "Quỳ hoa bảo điển"; Rương số 2 chứa "Giáng long thập bát chưởng"; Rương số 3 chứa "Cửu âm chân kinh"

  Travian vnx
  Account: SRS

 • 2 thông tin : vị trí màu rươngvị trí bí kíp
  Hướng dẫn [b]vị trí rương 1 và rương 2 đều cho kết quả vị trí như nhau [/b]: rương 1: Giáng long, rương 2: quỳ hoa, rương 3: cửu âm
  Hướng dẫn [b]vị trí rương 3: [/b] rương 1: quỳ hoa, rương 2: giáng long và rương 3: cửu âm
  Theo gợi ý/:Một chiếc rương dán cả 2 thông tin là sự thật, một chiếc rương dán 1 thông tin đúng sự thật và một thông tin sai sự thật, và một chiếc rương còn lại dán cả 2 thông tin đều sai sự thật
  TH 1: Nếu hướng dẫn vị trí rương 1, rương 2 là sai => rương 3 là 2 [i]thông tin đúng: hướng dẫn vị trí đúng, và vị trí màu “Chiếc rương xanh lam - số 3” là đúng[/i]
  => thông tin [i]vị trí màu rương 1,2 : 1 sai 1 đúng "tự đổi chỗ cho nhau'' => không phù hợp - không thể cùng xảy ra[/i]
  TH 2: Nếu hướng dẫn vị trí rương 1, rương 2 là đúng => rương 3 là 2 [i]thông tin[/i] sai : [i]hướng dẫn vị trí [/i] sai, vị trí màu “Chiếc rương xanh lam - số 3” là sai
  => thông tin [i]vị trí màu rương 1,2 : 1 sai 1 đúng[/i] "vị trí sai đổi màu với rương 3'' => phù hợp - có thể cùng xảy ra.


  như vậy đáp án TH2 hướng dẫn vị trí rương 1, rương 2 là đúng: rương 1: Giáng long, rương 2: quỳ hoa, rương 3: cửu âm

  p/s: acc pom ts29

 • kí hiệu:
  +Rương xanh lục : 1
  +Rương đỏ tía : 2
  +Rương xanh lam :3
  + Cửu âm chân kinh: A
  + Giáng long thập bát chưởng : B
  + Quỳ hoa bảo điển : C
  vd: C(2) là Rương đỏ tía chứa quỳ hoa bảo điển


  1 2 3
  C(2) B(1) C(1)
  A(3) A(3) B(2)  *Trường hợp 1: 1: Đ,Đ. 2: Đ,S. 3:S,S.
  -Xét rương 1: đều đúng ta có: C(2)và A(3) đúng => B(1) sẽ phải đúng
  -Xét rương 2: 1 đúng 1 sai
  +giả sử : B(1) đúng và A(3) sai. so sánh với rương 1: mâu thuẫn chỗ A(3)
  +giả sử : B(1) sai và A(3) đúng. so sánh với rương 1 : mâu thuẫn chỗ B(1)
  => rương 1 và 2 mâu thuẫn nhau
  Do vậy loại TH1.


  *Trường hợp 2 : 1:Đ,Đ. 2:S,S. 3:Đ,S.
  - Tương tự ta có rương 1: B(1), C(2), A(3) sẽ phải đúng
  - xét rương 2: cả 2 đều sai
  Ta có : B(1) sai và A(3) sai . so sánh với rương 1 thì mâu thuẫn cả 2 chỗ B(1) và A(3)
  Loại TH2.


  *Trường hợp 3: 1:Đ,S. 2:Đ,Đ. 3:S,S.
  -Xét rương 2 : đều đúng ta có: B(1)và A(3) đúng => C(2) sẽ phải đúng
  -Xét rương 1: 1 đúng 1 sai
  +giả sử : C(2) đúng và A(3) sai . so sánh với rương 2: mâu thuẫn chỗ A(3)
  +giả sử : C(2) sai và A(3) đúng. so sánh với rương 2: mâu thuẫn chỗ C(2)
  Loại TH3


  *Trường hợp 4: 1: Đ,S. 2: S,S. 3: Đ,Đ.
  -xét rương 3: đều đúng ta có : C(1) và B(2) đúng => A(3) sẽ phải đúng
  -Xét rương 2: cả 2 đều sai
  Ta có : B(1) sai và A(3) sai. so sánh với rương 3: mâu thuẫn chỗ A(3)
  Loại TH4


  *Trường hợp 5: 1: S,S. 2:Đ,S. 3:Đ,Đ.
  -xét rương 3 : đều đúng, ta có: C(1) và B(2) đúng => A(3) sẽ phải đúng
  -xét rương 2 : 1 đúng, 1 sai
  giả sử : B(1) đúng và A(3) sai => so sánh với rương 3 : mâu thuẫn chỗ A(3)
  giả sử : B(1) sai và A(3) đúng => hợp lý
  - xét rương 1: cả 2 đều sai => C(2) sai và A(3) sai
  đối chiếu với rương 3 ta thấy chỗ A(3) là mâu thuẫn
  do vậy loại TH5


  *Trường hợp 6: 1:S,S. 2:Đ,Đ. 3:Đ,S.
  -Xét rương 2: đều đúng, ta có : B(1) và A(3) đúng => C(2) sẽ phải đúng
  -Xét rương 1: đều sai.
  Ta có: C(2) sai và A(3) sai . so sánh với rương 2: mâu thuẫn cả 2 chỗ C(2) và A(3)
  Loại TH6.