Tournament 2018 Qualification Groups

 • External Content youtu.be
  Content embedded from external sources will not be displayed without your consent.
  Through the activation of external content, you agree that personal data may be transferred to third party platforms. We have provided more information on this in our privacy policy.

 • Group C


  T.O.M ( The Of Mikrop ) union name and we will take our place in the north west (- / +) region  turkish travian teamMikrop = germ :D

  • tırtıl ile böçüğün hikayesini bilinmi gardaşşşşş..

  nerden bileceksin sen hiç ayı olmadınki

 • Only 1 Dutch player you guys say? That is a bit pathetic! Well we are doing our best here and hoping we will get to the tournament on time :)
  For the Dutch players who are interested we would like to share the following message:


  Beste allemaal,


  Gisteren is door Bleda (S29) het initiatief genomen om interesse in deelname aan het tournament te peilen. Door de hogere activiteit op NL29 dit jaar met meer pre-made groepen dan normaal… leek hem dit het juiste moment om een groep te kunnen samenbrengen voor het Travian Tournament.


  Vele spelers zijn al die inactieve servers beu op het lokale NL domein. Het tournament is een andere setting van server: competitief ingesteld en landen die tegen elkaar strijden. Met 10.000 spelers aanwezig is er heel wat te doen. En zal de actie dan ook niet ontbreken. Wat voor vele een positief iets zal zijn.


  Nu is het natuurlijk beperkt om slechts op één server op het NL domein spelers te zoeken. Dus wij vragen aan een ieder die na dit berichtje interesse heeft eens te komen babbelen op het discord channel (link te vinden op het NL forum of via Bleda en Lady van Tassel S29 en Nameless Ghoul S2). Daar kan je ook terecht met alle vragen en of opmerkingen. Kom alleen of kom samen, het mag allemaal.


  Denk bij tournament deelname aan een georganiseerde groep met een duidelijke hierachie en sterke leiding met een afgesproken takenpakket van te voren (iedereen mag solliciteren) en met vele verschillende spelers (solo, dual, quattro…) op alle soorten niveaus.


  Een Nederlands/Belgisch blok dat de kwalificatie op 12 juni aan zal gaan tegen Turkije, Indonesia en Czech Republic.


  Er is plek voor iedere soort speler: offensief, defensief, scouters. Leiders en volgers. Maar ook goud en niet goud spelers. Mensen die solo gaan spelen of met meerdere op een account. Jong en oud. Veteraan of beginner. Spelers die enkel dorpen willen bouwen voor toekomstige overname zijn ook welkom. Iedereen krijgt een plekje en een rol.


  Binnen dit tournament kunnen we spelen over ally-grenzen en server nummertjes heen. Nieuwe mensen leren kennen (misschien wel toekomstige duals) en kennis delen. Het enige wat wij vragen is een nette communicatie na elkaar toe en een gezonde dosis proactiviteit van elke speler. Zo dat we niet tegen elkaar, maar met elkaar kunnen laten zien wat er met de spelers binnen ons NLs domein te bereiken valt.


  Maar deze kwalificatie is er vooral gewoon om te proeven of het kan binnen ons domein. Zelfs als we vallen - weer opstaan. Na de kwalificaties kunnen we elkaar allen van feedback voorzien. Mochten we ons voor de finals plaatsen dan zullen we de groep opnieuw structureren met de accounts die doorgaan. In een tournament kan iedereen alleen maar van elkaar leren en ook van de andere landen.


  Wij staan er voor open…. een tournament server hartstikke veel lol hebben met gezellige spelers onder elkaar! Mocht jij deze visie delen.
  Wees dan niet geschroomd om je bij ons te voegen.


  Met een enthousiaste groet,


  Lady  English translation........


  Dear All,


  Yesterday, Bleda (S29) took the initiative to gauge interest in participating in the tournament. Due to the higher activity at NL29 this year with more pre-made groups than normal ... it seemed to him the right moment to bring a group together for the Travian Tournament.


  Many players are tired of all those inactive servers on the local NL domain. The tournament is another setting of server: competitive and countries that compete against each other. With 10,000 players there is a lot to do. And the action will not be lacking. Which will be something positive for many.


  Now it is of course limited to search only on one server on the NL domain. So we ask everyone who is interested after this message to chat on the discord channel (link to be found on the NL forum or via Bleda and Lady of Tassel S29 and Nameless Ghoul S2). You can also go there with any questions or comments. Come alone or come together, it's all allowed.


  Think of tournament participation in an organized group with a clear hierachy and strong leadership with an agreed package of tasks in advance (everyone can apply) and with many different players (solo, dual, quattro ...) at all levels.


  A Dutch / Belgian block that will qualify on 12 June against Turkey, Indonesia and Czech Republic.


  There is room for every kind of player: offensive, defensive, scouters. Leaders and followers. But also gold and not gold players. People who play solo or with multiple on an account. Young and old. Veteran or beginner. Players who only want to build villages for future takeover are also welcome. Everyone gets a place and a role.


  Within this tournament we can play across ally-limits and server numbers. Getting to know new people (perhaps future duals) and sharing knowledge. The only thing we ask is a neat communication in succession and a healthy dose of proactivity for each player. So that we can not show each other, but with each other what can be achieved with the players within our NLs domain.


  But this qualification is mainly just to taste whether it is possible within our domain. Even if we fall - get up again. After the qualifications we can provide each other with feedback. If we place ourselves for the finals, we will re-structure the group with the accounts that continue. In a tournament everyone can only learn from each other and also from the other countries.


  We are open to it .... a tournament server have a lot of fun with cozy players among themselves! If you share this vision.
  Do not be hesitant to join us.


  With an enthusiastic greeting,

  Met gastvrije groet,


  Lady van Tassel | LAZKIP | NL29

  Brutaal Blondje | BOB | TR2018

  Kippenheimer | Beruchte Kippen | NL5
  Vinho Verde | TENLZ | COM1
  Haantje Pappie | History | Codex Victoria NL

  Post was edited 1 time, last by Templar Knight ().

 • A Dutch / Belgian block that will qualify on 12 June against Turkey, Indonesia and Czech Republic.

  Netherlands and Belgium players Who will you be in?  -/+?
  +/-?
  -/-?
  +/+ ?

  • tırtıl ile böçüğün hikayesini bilinmi gardaşşşşş..

  nerden bileceksin sen hiç ayı olmadınki

 • Every good or bad player here is making comments on behalf of the community in the name of his nation. No one talks about the future of the region as an alliance.
  You all compete to surprise me, I guess


  The Turkish actors made the statement of leader as North - East (+/+). what are you waiting for?

  • tırtıl ile böçüğün hikayesini bilinmi gardaşşşşş..

  nerden bileceksin sen hiç ayı olmadınki

 • And who are you big pandaboy

  :D


  I am the grand father panda, the guardian of the panda empire. I'm the voice of the Panda people. And who are you new friends?

  • tırtıl ile böçüğün hikayesini bilinmi gardaşşşşş..

  nerden bileceksin sen hiç ayı olmadınki

 • (+|-) NL

  Met gastvrije groet,


  Lady van Tassel | LAZKIP | NL29

  Brutaal Blondje | BOB | TR2018

  Kippenheimer | Beruchte Kippen | NL5
  Vinho Verde | TENLZ | COM1
  Haantje Pappie | History | Codex Victoria NL

 • Gurop C ( +I- ) NL :rolleyes:


  ??????

  why you stole the avatar from my brother @Nunnareskereeee?

  scusami ma la tua ally non è tra le mie priorità cio non significa che non partono le missioni a breve contro di voi
  mi piace missionarvi nel fine settimana sabato sera:thumbup::thumbup: 3/4/2018

  ITX 2008 Juanito / Uollas

  ITX 2014 Bilzerian / HAKA

  ITX 2017 Chrollo / MChef

  ITX 2018 Son Goku / Wolfpack

  UKX 2016 Dr. Gonzo / BREX-IT


  -VINCITORE DEL FIGHTCLUB 2016