Đốt nốt off chuyển deff ! ductrung hỏi thăm làng 01 top raid