Liên Quân Hồi Thứ 6 : Gặt lúa vùng cao, Hành củ tăng giá