Meta mới : giáo đồng làm def.

  • mẹ.chú e làm a bắt đầu hết hứng thú đánh rồi đó. đàn ông j mà như đàn bà,chậm chạp,lề mề,lãi nhãi. nói cái tên acc mà 1 tuần rồi chưa dám. còn lại vào game giải quyết.

    Ẳng cho lắm vào. rồi trốn chui trốn lũi. Nhục hơn con... mà thôi. Đầu năm đầu tháng e hok nên gây thêm khẩu nghiệp. Đồ con pig!