Meta mới : giáo đồng làm def.

We are testing a brand new User Interface, a new background and some other small changes on our PTRx3 gameworld! 🎨
📌 PTR is the acronym of Public Test Realm. PTRs are used to test patches before we release them to the public. Unlike standard game worlds, you’re one of the first people testing a new build which can often be unstable or otherwise non-functional. Accessing the PTR and reporting bugs is one of the biggest services you can provide ❤️

➡️ Join now ⬅️

✍️ ➡️ Give your feedback about the new User Interface
✍️ ➡️ Give your feedback about the new Backgrounds
  • mẹ.chú e làm a bắt đầu hết hứng thú đánh rồi đó. đàn ông j mà như đàn bà,chậm chạp,lề mề,lãi nhãi. nói cái tên acc mà 1 tuần rồi chưa dám. còn lại vào game giải quyết.

    Ẳng cho lắm vào. rồi trốn chui trốn lũi. Nhục hơn con... mà thôi. Đầu năm đầu tháng e hok nên gây thêm khẩu nghiệp. Đồ con pig!