Thắc mắc

  • 1. Kỳ quan chỉ xuất hiện trong server travian có xây kỳ quan.

    2. Kỳ quan là những làng natars xuất hiện từ đầu server, đó là những làng natar đặc biệt, có chữ Kỳ Quan trong ngoặc, tên làng thường là WW village.

    3. Làng Kỳ Quan có thể tìm thông qua mục Thống Kê -> Kỳ Quan, sau đó sẽ hiện ra danh sách làng natars có thể xây Kỳ Quan, bấm vào 1 làng bất kỳ trong danh sách đó sẽ thấy tên, tọa độ của làng đó trên bản đồ.

    4. Thông tin thêm: muốn chiếm được làng Kỳ Quan, chỉ có thể dùng chief, dùng cata chỉ có thể đưa làng về 0 pop chứ không bị biến mất trên bản đồ.