Tản mạn về TS1 qua các ruond, TS1r12 có nên chơi tiếp hay không?