[Hỏi] Cách làm báo cáo trận đánh và đưa hình ảnh lên diễn đàn ?