Chào VNX! REg acc hóng Các Cao nhân Táp Nhau.

🔥 Vote your LOT2020 candidate 🔥
The voting phase ends, Sunday, March 1st at 23:59 GMT+1. ➡️ TO THE SURVEY ⬅️