Thảo luận, thắc mắc, tiết lộ về thông báo mới

  • Một số thông báo mới hoặc rò rỉ về tính năng mới có thể thảo luận tại đây nếu bạn không thể bình luận ở khu vực thông báo

    matrix.png


    Cách liên lạc với mình và đội ngũ quản trị Multihunter/Support: tìm hiểu?