Để forum lưu lại kỹ niệm

🔥 Travian: Shadow Empires 🔥 Open Beta has started!
Check out the new version of the Annual Special before anybody else by registering to the Open Beta Gameworld.


➡️ Register Now! ⬅️
  • Lên cáp 19 trước cv 10 ngày nhé cả nhà 🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳 sản lượng 472k/h

    chém gió thôi
    :runintears:

    Post was edited 2 times, last by tridaica ().

tg_TL-DQ4_970x250_181126.jpg