Cập nhật luật chơi - thứ 2, ngày 7/06

📝Farewell to Forums📝

The forum is currently in read-only mode that will last till July 07th, 2021.

You will find news and all relevant information about the game in our Travian: Legends blog.
For live conversations and interaction with the community join us in official Travian: Legends Discord server.
 • Các bạn thân mến,


  Dựa trên phản hồi từ người chơi, chúng tôi đã xóa bỏ từ “solely” ("chỉ") trong mục 1.1.b của luật chơi.
  Để đảm bảo rằng một tài khoản sẽ vừa chơi để phát triển cho chính nó, lại vừa chia sẻ một phần tài nguyên của họ với một tài khoản khác bên ngoài liên minh/liên bang của nó thông qua cơ chế cướp bóc tài nguyên là có bị và luôn bị trừng phạt theo quy tắc này.


  Bạn có thể đọc luật chơi tại: ➡️ đây.


  Xin lưu ý rằng thay đổi này sẽ không ảnh hưởng đến các hành động hiện tại khi thi hành luật chơi đã đang được chúng tôi thực hiện để nhằm xóa mỏ farm cá nhân khỏi máy chủ.


  Chúng tôi hy vọng rằng sự thay đổi này đối với Luật chơi sẽ giúp làm rõ nội dung và xác định rõ hơn quy tắc để ít hiểu lầm hơn. Cảm ơn phản hồi của bạn.


  BQT TraTeam


  Nhật ký thay đổi:

  • Rule 1.1.b - removed “solely” from the second and third sentence.
  • Quy tắc 1.1.b - đã xóa chữ "chỉ" trong câu thứ hai và thứ ba.
  Quote


  § 1.1.b An account must always be played for its benefit or its confederacy’s benefit. Accounts that exist solely for the benefit of an account outside the same alliance or confederacy may be permanently banned and deleted. Accounts that benefit from accounts that existed solely for their benefit may be severely punished.

  Quote


  § 1.1.b Một tài khoản phải luôn được chơi vì lợi ích của chính nó hoặc lợi ích của liên bang của tài khoản đó. Những tài khoản chỉ tồn tại vì lợi ích của tài khoản bên ngoài liên minh hoặc liên bang đó sẽ có thể bị cấm và xóa vĩnh viễn. Những tài khoản nào hưởng lợi từ các tài khoản tồn tại chỉ cho lợi ích của chúng sẽ có thể bị trừng phạt nặng.

  matrix.png


  Cách liên lạc với mình và đội ngũ quản trị Multihunter/Support: tìm hiểu?

  Post was edited 2 times, last by Matrix ().