Tiễn Tây salam về miền hư vô, lời chào tạm biệt TS29 của Olympus.

    • Battle Report
    • + | -