Dự đoán số người đủ điều kiện đạt được Huy chương 10 năm