Tình hình Cổ Vật - Phe Ngụy chiếm 80% CV-Phe thục 15% - Phe còn lại 5%

    • + | -