Xám - Huyền thoại ra tay - Hoa bay mỏ lúa !

    • Battle Report
    • + | +