tốc độ của ngựa cưỡi

  • tốc độ của ngựa cưỡi

   Ngựa cưỡi
   • Ngựa thiến
    Tốc độ của tướng của bạn được nâng lên đến 14 cánh đồng / giờ trên máy chủ tốc độ 1x (đến 28 cánh đồng / giờ trên máy chủ tốc độ 3x).
   • Ngựa thuần chủng
    Tốc độ của tướng của bạn được nâng lên đến 17 cánh đồng / giờ trên máy chủ tốc độ 1x (đến 34 cánh đồng / giờ trên máy chủ tốc độ 3x).
   • Ngựa chiến
    Tốc độ của tướng của bạn được nâng lên đến 20 cánh đồng / giờ trên máy chủ tốc độ 1x (đến 40 cánh đồng / giờ trên máy chủ tốc độ 3x).

    Chú ý:
    - Việc tăng tốc độ này chỉ áp dụng cho tướng đang cưỡi ngựa đó, không áp dụng cho quân đi kèm.
    - Dân tộc Gaul: Sẽ +5 cánh đồng / giờ trên một máy chủ tốc độ 1x (+10 cánh đồng / giờ trên một máy chủ tốc độ 3x) nếu được trang bị
  • Chào bạn, bạn muốn thắc mắc gì về việc tăng tốc độ lính khi mang các giày ở trên?


   Hãy liên lạc với mình trong game bằng cách nhắn tin gửi tới Admin là người nhận,
   hoặc qua email admin@travian.com.vn nếu bạn có thắc mắc hoặc cần sự trợ giúp nhé!