[Captain ký sự] - Chap2: Màn ôm bom liều chết tập thể kinh điển chấn động TS2